TPLAN I PROGRAM RADA
ROTARY CLUB-a PIROT
2021/2022

SLUŽI ZA PROMENU ŽIVOTA

#ServeToChangeLives

SADRŽAJ: I.

Rotary klub Pirot

Uvod 

Reč predsednika

II. Rotary-ciljevi, misija, načela i kodeks

III. Rotary klub Pirot 

Istorija 

Predsednici 

Priznanje Pol Haris (PHF) 

Zadaci

Projekti 

Priznanja i nagrade 

Humanitarne aktivnosti

Distriktne i međunarodne aktivnosti

IV. Organizacija Rotary kluba Pirot 

Predsednik

Upravni odbor

Komiteti i odbori 

Članovi

V. Program rada Rotary kluba Pirot 2021-2022

Godišnji program rada-Služi za promenu života

Finansijski plan